Sportgates

Sutarties sąlygos

 1. Sutarties sąvokos
  • Sporto klubas (ar Paslaugų teikėjas) – tai sporto klubas, pažymėtas „SportGates“ ženklu, kurį valdo UAB „Praktiškas“, įmonės kodas 304157233, buveinės adresas Vėjo g. 12, Ginduliai, Klaipėdos raj.  kuriam taikoma ši sutartis.
  • Paslaugos – tai Sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias, atsižvelgiant į įsigytą narystę, sudaro treniruoklių salės paslaugos, pirčių zonos paslaugos ir kt.
  • Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam Sporto klubas teikia Paslaugas pagal šią Sutartį.
  • Sporto klubo klientas (arba klientas) – tai asmuo, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio narystę ar vienkartinio apsilankymo bilietą arba nemokamai išbandantis Sporto klubo paslaugas.
  • Narystė – tai asmens įgyta teisė nustatytą laikotarpį lankytis Sporto klube bei naudotis Taisyklėse nurodytomis Sporto klubo paslaugomis, priklausomai nuo įsigyto narystės tipo.
  • Sporto klubo paslaugų teikimo sutartis (arba Sutartis) – reiškia šią Sutartį tarp Kliento ir Sporto klubo, sudarytą žemiau nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
  • Taisyklės – Sporto klubo taisyklės, su kuriomis Klientas supažindinamas pasirašytinai ir kurių privalo laikytis.
 2. Sutarties dalykas
  • Sporto klubas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui Paslaugas, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju.
 3. Šalių teisės ir pareigos
  • Klientas turi teisę:
   • Laikydamasis Taisyklių ir šios Sutarties, naudotis Sporto klubo paslaugomis narystės suteikiamu laiku;
   • Nutraukti šią Sutartį laikantis žemiau nustatytos tvarkos.
  • Laikydamasis Taisyklių reikalavimų sustabdyti narystę, nurodydamas laikotarpį, kuris nėra trumpesnis kaip viena savaitė (7 kalendorinės dienos), bet nėra ilgesnis kaip 1 mėnuo (30 kalendorinių dienų). Visų Kliento sustabdymų suma per 12 mėnesių naudojimosi Sporto klubo paslaugomis laikotarpį negali būti ilgesnė kaip 1 mėnuo. Sustabdžius narystę jos galiojimo laikas nėra skaičiuojamas. Narystės terminas eina toliau (yra tęsiamas), kai sueina terminas, kuriam narystė buvo sustabdyta. Jeigu per 12 mėnesių (ar trumpesnį) naudojimosi Sporto klubo paslaugomis laikotarpį, bendras terminas, kuriam Klientas buvo sustabdęs narystę, siekia 1 mėnesį, daugiau stabdymų per minėtą laikotarpį negali būti atliekama. Pateikus medicininę pažymą, nedarbingumo pažymėjimą, Klientas turi teisę stabdyti narystę be apribojimų.
  • Klientas įsipareigoja:
  • Laikytis šios Sutarties sąlygų ir Taisyklių;
  • Sutarties galiojimo metu atsiskaityti su Sporto klubu šioje Sutartyje numatyta tvarka;
  • Vykdant mokėjimus pagal e.sąskaitos su automatiniu mokėjimu sutartį užtikrinti, kad Kliento banko sąskaitoje būtų pakankamai lėšų apmokėti už Paslaugas;
  • Atlyginti visus dėl Sutarties ir/ar Taisyklių nesilaikymo Sporto klubui atsiradusius nuostolius.
  • Sporto klubas įsipareigoja: 
  • Teikti Paslaugas laikydamasis šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatytų sąlygų;
  • Užtikrinti Paslaugų teikimą Klientui narystės galiojimo laikotarpiu.
  • Sporto klubas turi teisę: 
  • Vienašališkai pakeisti Paslaugų įkainius (apie tai informuodamas Klientą viešai, informaciją pateikiant Sporto klubo patalpose);
  • Sustabdyti Paslaugų teikimą šioje Sutartyje ir Taisyklėse numatytais atvejais ir tvarka.
 4. Mokėjimai
  • Už Paslaugas Klientas gali atsiskaityti šiai būdais:
  • 4.1.1. Grynais pinigais (sporto klubo patalpose);
  • 4.1.2. Banko kortele (sporto klubo patalpose);
  • 4.1.3. Tiesioginiu pavedimu pagal e. sąskaitos su automatiniu mokėjimu sutartį.
  • Už Paslaugas Klientas moka Sporto klubui kas mėnesį. Pasirinkęs narystę, Klientas sumoka už Paslaugas Sporto klubui nurodytą kainą ne vėliau kaip pirmąją naudojimosi Paslaugomis dieną (prieš pradedant naudotis Sporto klubo Paslaugomis). Jeigu e.sąskaitos narystė buvo įsigyta laikotarpiu nuo 2018.07.02 iki 2018.07.16, Klientas už narystę pradeda mokėti tik nuo trečiojo narystės galiojimo mėnesio. Pirmąją įmoką Klientas sumoka grynais pinigais (Sutarties 4.1.1. punktas) arba banko kortele (Sutarties 4.1.2. punktas), Sporto klubo patalpose. Jeigu narystė yra perkama sporto klube, klientas privalo sumokėti 5 eurų administravimo mokestį. Tuo atveju, jeigu narystė įsigijama internetu www.sportgates.lt, Klientas privalo sumokėti vienkartinį 0,75 eur administravimo mokestį.  Klientui įvykdžius Sutarties 4.3. punkte nustatytas pareigas, sekančius mokėjimus Klientas atlieka tiesioginiu pavedimu pagal e. sąskaitos su automatiniu mokėjimu sutartį (Sutarties 4.1.3. punktas). Su pirmąją įmoka Klientas moka ir administravimo mokestį, kuris yra 5 (penki) EUR.
  • Klientui rekomenduojama mokėti už Paslaugas tiesioginiu pavedimu pagal e. sąskaitos su automatiniu mokėjimu sutartį. Klientas, pasirinkęs šį mokėjimo būdą, privalo:
  • užpildyti šios sutarties priedą Nr. 1 ir užtikrinti, kad visi pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi. Klientas neprieštarauja, kad Sporto klubas siųs e. sąskaitas už narystes pagal Priede Nr. 1 pateiktus duomenis;
  • sudaryti su pasirinktu Banku e. sąskaitos su automatinio mokėjimo paslauga sutartį;
  • užtikrinti, kad nurodytoje Banko sąskaitoje būtų pakankamas kiekis piniginių lėšų Paslaugoms apmokėti;
  • leisti Sporto klubui atlikti automatinį nuskaityną už Paslaugas, naudojant SEPA pervedimus pagal sporto klubo išrašytą elektroninę sąskaitą.
  • Klientui pasirinkus vykdyti mokėjimus pagal e. sąskaitos su automatiniu mokėjimu sutartį, Sporto klubas pateikia sąskaitą ir atlieka nuskaitymą iki einamojo mėnesio 10 dienos. Jeigu einamojo mėnesio 10 (dešimta) kalendorinė diena yra nedarbo ar švenčių diena, tai įmoka nurašoma ateinančią darbo dieną. Jeigu Kliento banko sąskaitoje nepakanka lėšų nuskaityti mokėtinos sumos, šią sumą bandoma nurašyti sumą tris dienas iš eilės po einamojo mėnesio 10 dienos. Jeigu per nurodytą terminą nepakanka lėšų nuskaityti mokėtinos sumos ir Klientas nedelsiant nesumoka įsiskolinimo kitais būdais, Paslaugų teikimas jam yra sustabdomas ir kliento Narystės kortelė yra blokuojama.
  • Jeigu Kliento banko sąskaitoje nepakanka lėšų automatiniam mokėjimui įvykdyti, Klientas turi nedelsiant atsiskaityti su Sporto klubo kitais mokėjimo būdais.
  • Kliento mokėjimas laikomas įvykdytu piniginių lėšų įskaitymo Sporto klubo sąskaitoje dieną arba grynųjų pinigų sumokėjimo dieną.
 5. Sutarties galiojimas ir nutraukimo sąlygos
  • Įsigijant 12 mėn. e-sąskaitos narystę, sutartis pasirašoma neterminuota, minimalus sutarties laikotarpis – 12 mėnesių.  Sutartis pradeda galioti nuo jos pasirašymo momento ir galioja 12 mėnesių. Šis Sutarties galiojimo terminas yra laikomas trumpiausiu terminu, kuriuo Klientas privalo naudotis Sporto klubo paslaugomis.   Šiame Sutarties punkte numatytu atveju apie Sutarties nutraukimą šalis turi pranešti raštu ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki Sutarties termino pabaigos ir ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki einamojo mėnesio pabaigos, išsiunčiant pranešimą registruotu paštu arba įteikiant Sporto klubo administracijos darbuotojams.
  • Sporto klubas, atsižvelgdamas į Sutarties 5.1 punkte nurodytą terminą, kuriam sudaroma Sutartis (Klientas įsipareigoja naudotis Sporto klubo Paslaugomis ne trumpiau kaip Sutarties 5.1. punkte nurodytą laiko tarpą), taiko Paslaugoms 191,40 EUR arba  dydžio nuolaidą, kurią Sporto klubas pritaiko kiekvieną mėnesį nuo Narystės kainos.
  • Klientas gali vienašališkai nutraukti sutartį. Sutarties nutraukimas gali būti vykdyomas tik sporto klubo administracijoje – kitais išimtiniais atvejais Klientas privalo atsiųsti tapatybę įrodantį dokumentą ir tokiu atveju e-sąskaitos sutartis gali būti nutraukiama Klientui neatvykus į sporto klubo administraciją.
  • Jei įsigyjama SMART narystė, pasirašoma sutartis yra neterminuota be minimalaus laikotarpio, kurią gali nutraukti įspėjus prieš 30 dienų.
  • E.sąskaitų narystės pradeda aktyvuojasi nuo pirkimo momento.
  • Klientas gali vienašališkai nutraukti sutartį (pranešęs raštu prieš protingą terminą, kuris nėra trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų) nepasibaigus narystės terminui ir reikalauti grąžinti už Paslaugas sumokėtas sumas, proporcingas laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos, tačiau privalo padengti Sporto klubui dėl to atsiradusius nuostolius, kuriais laikoma:
  • Visos Klientui suteiktos nuolaidos (jų suma) už paslaugas, laikotarpiu nuo sutarties pasirašymo dienos iki jos nutraukimo dienos. Dėl e. sąskaitos su     automatinio mokėjimo mokėjimo paslauga sumokėti mokesčiai bankams už laikotarpį, per kurį sporto klubas teikė, o Klientas apmokėjo sąskaitas per e. sąskaitą.
  • Kompensaciją už ligos ar kitą narystės sustabdymo laikotarpį.
  • Kliento skolos administravimo ir kitos išlaidos.
  • Klientas turi teisę, pateikęs prašymą Paslaugų teikėjui, perleisti visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį kitam asmeniui. Perleidžiant narystę yra mokamas vienkartinis 5 EUR mokestis Sporto klubo sutarties administravimo mokestis.
  • Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu Klientas:
  • nesilaiko esminių sutarties sąlygų ar pažeidžia taisyklių reikalavimus;
  • vėluoja atsiskaityti už paslaugas.
 6. Atsakomybė
  • Kiekviena Sutarties šalis privalo atlyginti kitai šaliai dėl jos veiksmų atsiradusią žalą.
  • Jei Klientas laiku neatsiskaito su Sporto klubu, šis turi teisę reikalauti iš Kliento 0,02 proc. palūkanų nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
  • Jei Paslaugų teikimas sustabdomas ne dėl Sporto klubo kaltės, Klientas neatleidžiamas nuo mokėjimo už Paslaugas.
 7. Baigiamosios nuostatos
  • Sudaryta Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško iš jos kylančių įsipareigojimų įvykdymo
  • Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik sudarius juos raštu.
  • Esant prieštaravimams tarp šios Sutarties ir Taisyklių nuostatų yra taikoma ši Sutartis.
  • Pasikeitus adresams, telefonų numeriams, banko ir kitiems rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą. Kol nėra gautas rašytinis pranešimas laikoma, kad yra teisingi šioje Sutartyje nurodyti duomenys.
  • Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pagal Sporto klubo buveinės vietą.
  • Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

REGISTRUOTAS KLIENTAS

pamiršai slaptažodį?

Slaptažodžio sugrąžinimas

NAUJAS KLIENTAS

Registruokis ir sportuok nevaržomai!

REGISTRACIJA
 • Vyras
  • Vyras
  • Moteris
 • Vyras
  • Vyras
  • Moteris