Sportgates sporto klubas

SPORTO KLUBO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

  1. Sąvokos:

1.1. Didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias reikšmes, nebent kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

1.1.1. Bendrosios sąlygos – šios standartinės sporto klubo paslaugų teikimo sutarties sąlygos, kuriose nustatomos bendros visiems Klientams taikomos Paslaugų teikimo sąlygos.

1.1.2. Elektroninė sąskaita – teikiama sąskaita už Paslaugas bankui, kad šis įvykdytų automatinį mokėjimą.

1.1.3. Klientas – asmuo, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio Narystę ar vienkartinio apsilankymo bilietą arba nemokamai išbandantis Sporto klubo Paslaugas.

1.1.4. Narystė – tai Kliento įgyta teisė nustatytą laikotarpį lankytis Sporto klube bei naudotis Sporto klubo Paslaugomis, priklausomai nuo įsigyto Narystės tipo.

1.1.5. Paslaugos – Paslaugų teikėjo teikiamos treniruoklių salės paslaugos ir kitos papildomos Paslaugos, dėl kurių susitaria Šalys.

1.1.6. Paslaugos teikėjas (Sporto klubas) – UAB „Praktiškas“, juridinio asmens kodas: 304157233, buveinės adresas: Taikos pr. 141, LT-91284 Klaipėda, valdanti sporto klubus pažymėtus „SportGates“, a. s. Nr.: LT157300010145468164, bankas: AB „Swedbank“, banko kodas: 73000.

1.1.7. Specialiosios sąlygos – Sutarties sudėtinė dalis, kurioje nustatomos Klientui taikomos Paslaugų teikimo sąlygos ir Kliento pasirinkimai.

1.1.8. Sutartis – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos su visais jų priedais ir susitarimais dėl pakeitimo bei papildymo.

1.1.9. Svetainė – Paslaugų teikėjo valdoma svetainė, kuri pasiekiama adresu: www.sportgates.lt.

1.1.10. Šalis – Paslaugų teikėjas arba Klientas.

1.1.11. Šalys – Paslaugų teikėjas arba Klientas kartu.

1.1.12. Taisyklės – Sporto klubo taisyklės, kurios numato naudojimosi Sporto klube tvarką ir su kuriomis Klientas supažindinamas skelbiant jas Svetainėje, Sporto klube, ir kurių Klientas privalo laikytis.

  1. Sutarties dalykas

2.1. Sporto klubas įsipareigoja šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka bei terminais suteikti Klientui Paslaugas, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju.

  1. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Klientas turi teisę:

3.1.1. laikydamasis Taisyklių ir šios Sutarties, naudotis Sporto klubo paslaugomis Narystės suteikiamu laiku;

3.1.2. laikydamasis Taisyklėse nurodytų reikalavimų, sustabdyti Narystę;

3.1.3. nutraukti šią Sutartį joje nustatyta tvarka.

3.2. Klientas įsipareigoja:

3.2.1. laikytis šios Sutarties ir Taisyklių sąlygų;

3.2.2. atsiskaityti su Sporto klubu už Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

3.2.3. vykdant mokėjimus pagal SEPA arba STRAAL pavedimus, užtikrinti, kad Kliento banko sąskaitoje, nurodytoje Specialiojoje dalyje, būtų pakankamai lėšų apmokėti už Paslaugas;

3.2.4. pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus. Klientas atsako už pateiktų duomenų teisingumą;

3.2.5. atlyginti visus dėl Sutarties ir/ar Taisyklių nesilaikymo Sporto klubui atsiradusius nuostolius;

3.2.6. informuoti raštu Paslaugų teikėją apie savo duomenų, nurodytų Specialiosiose sąlygose, pasikeitimą Sutartyje nustatyta tvarka.

3.3. Sporto klubas turi teisę:

3.3.1. vienašališkai pakeisti Paslaugų įkainius ar kitas Sutarties sąlygas, apie tai informuodamas Klientą prieš 30 (trisdešimt) dienų viešai, informaciją pateikiant Sporto klubo patalpose ir/ar Svetainėje, pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams. Tokiu atveju Klientas gali nutraukti Sutartį joje ir Taisyklėse nustatyta tvarka;

3.3.2. sustabdyti Paslaugų teikimą šioje Sutartyje ir Taisyklėse numatytais atvejais ir tvarka;

3.3.3. nustatyti minimalų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį.

3.4. Sporto klubas įsipareigoja:

3.4.1. teikti Paslaugas laikydamasis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų;

3.4.2. užtikrinti Paslaugų teikimą Klientui Narystės laikotarpiu, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus. Narystės laikotarpio pradžia nurodoma Specialiojoje dalyje. Naudotis Paslaugomis nuo nurodytos datos galima tik tokiu atveju, jei už jas sumokėta.

3.4.3. Užtikrinti tinkamą pateiktų asmens duomenų apsaugą.

  1. Mokėjimai

4.1. Už Paslaugas Klientas gali atsiskaityti žemiau nurodytais būdais:

4.1.1. banko kortele Sporto klubo administracijoje (jei konkrečiame Sporto klube ji yra). Grynieji pinigai Sporto klube nepriimami;

4.1.2. bankiniu pavedimu arba banko kortele, jei Narystė įsigyjama Svetainėje, prisijungus prie Kliento paskyros;

4.1.3. bankiniu pavedimu arba banko kortele Klientų savitarnos kioskuose, įrengtuose Sporto klubuose;

4.1.4. automatiškai nuskaitant, naudojant SEPA pervedimus iš Kliento banko sąskaitos, nurodytos Specialiosiose sąlygose, pagal Paslaugų teikėjo išrašytą elektroninę sąskaitą;

4.1.5. automatiškai nuskaitant, naudojant STRAAL pervedimus iš Kliento banko sąskaitos, kai Klientas nurodo savo banko kreditinės arba debetinės kortelės duomenis Specialiosiose sąlygose;

4.2. Klientas sumoka už Paslaugas Sporto klubui nurodytą kainą ne vėliau kaip pirmąją naudojimosi Paslaugomis dieną (prieš pradedant naudotis Paslaugomis). Pasirinkęs Narystę, už Paslaugas Klientas moka (arba lėšos nurašomos automatiškai) Paslaugų teikėjui kas mėnesį, iki 10-tos kiekvieno mėnesio dienos visą Sutarties galiojimo laikotarpį (Klientas turi užtikrinti, kad Paslaugų mokesčio nurašymo dieną atsiskaitomojoje sąskaitoje ar banko kortelės sąskaitoje būtų užtektinai lėšų). Jeigu Narystė perkama Sporto klube, Klientas privalo sumokėti vienkartinį 5 € (penkių eurų) administravimo mokestį. Tuo atveju, jeigu Narystė įsigyjama arba mokama mėnesinė įmoka internetu Svetainėje arba Klientų savitarnos kioskuose, Klientas privalo sumokėti 0,95 € administravimo mokestį. Klientui įvykdžius Sutarties 4.3. punkte nustatytas pareigas, kitus mokėjimus Klientas galės atlikti pagal SEPA ar STRAAL pavedimus.

4.3. Klientui rekomenduojama mokėti už Paslaugas SEPA ar STRAAL pavedimais.

4.3.1. Klientas, pasirinkęs SEPA mokėjimo būdą, privalo:

4.3.1.1. nurodyti teisingus duomenis Specialioje dalyje ir sutikti, kad Paslaugų teikėjas siųstų elektronines sąskaitas už Narystę pagal pateiktus duomenis;

4.3.1.2. sudaryti su savo pasirinktu banku elektroninės sąskaitos sutartį;

4.3.1.3. užtikrinti, kad nurodytoje banko atsiskaitomojoje sąskaitoje būtų pakankamas kiekis piniginių lėšų Paslaugoms apmokėti;

4.3.1.4. leisti Paslaugų teikėjui atlikti automatinį nuskaitymą už Paslaugas, naudojant SEPA pervedimus pagal Paslaugų teikėjo išrašytą elektroninę sąskaitą.

4.3.2. Klientas, pasirinkęs STRAAL mokėjimo būdą, privalo:

4.3.2.1. Nurodyti teisingus duomenis Specialioje dalyje ir leisti Paslaugų teikėjui atlikti automatinį nuskaitymą už Paslaugas, naudojant STRAAL lėšų nurašymus.

4.3.2.2. užtikrinti, kad nurodytoje sąskaitoje, susietoje su bankine kortele, būtų pakankamas kiekis piniginių lėšų Paslaugoms apmokėti;

4.4. Jeigu einamojo mėnesio 10 (dešimta) kalendorinė diena yra nedarbo ar švenčių diena, tai įmoka nurašoma ateinančią darbo dieną. Jeigu Kliento banko sąskaitoje nepakanka lėšų nuskaityti mokėtinos sumos, šią sumą bandoma nurašyti 3 (tris) dienas iš eilės po einamojo mėnesio 10-tos dienos. Jeigu per nurodytą terminą nepakanka lėšų nuskaityti mokėtinos sumos ir Klientas nedelsiant nesumoka įsiskolinimo kitais mokėjimo būdais, nurodytais Sutarties 4.1 punkte, Paslaugų teikimas jam yra sustabdomas ir Kliento Narystė yra blokuojama (Klientas negali naudotis Paslaugomis). Tokiu atveju, Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį, remiantis jos 5.5 punktu.

4.5. Kliento mokėjimas laikomas įvykdytu piniginių lėšų įskaitymo Paslaugų teikėjo atsiskaitomoje sąskaitoje dieną.

4.6. Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos pirmiausiai padengia seniausią skolą.

  1. Sutarties galiojimas ir nutraukimo sąlygos

5.1. Sutartis pradeda galioti nuo jos pasirašymo momento ir nuo pirmosios registracijos Sporto klube dienos, kaip nurodyta Taisyklėse, ir galioja iki abiejų Šalių šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo.

5.2. 12 (dvylikos) mėnesių terminas yra laikomas trumpiausiu terminu, kuriuo Klientas įsipareigoja naudotis Sporto klubo paslaugomis, norėdamas pasinaudoti Narystei teikiamomis nuolaidomis. Pasibaigus Narystei ir ją tęsiant, taikomos pratęsimo dieną galiojančios Bendrosios sąlygos (aktuali redakcija), kurios skelbiamos Paslaugų teikėjo Svetainėje.

5.2.1. Pasibaigus minimaliam sutarties terminui nurodytam sutarties punkte 5.2. sutartis tampa neterminuota ir gali būti nutraukta 5.3. punkte nurodytomis sąlygomis

5.3. Sutartis gali būti nutraukta bet kada žemiau nurodytais atvejais:

5.3.1. pasirinkus Narystę su 12 (dvylikos) mėnesių minimaliu naudojimosi laikotarpiu, nutraukti Sutartį su Paslaugų teikėju Klientas gali tik įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 30 dienų nuo norimos nutraukimo datos.

5.3.2. pasirinkus Narystę be minimalaus naudojimosi laikotarpio, nutraukti Sutartį su Paslaugų teikėju Klientas gali įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Kliento rašte nurodytos Sutarties nutraukimo dienos.

5.4. Sutartis nutraukiama pateikus rašytinį prašymą atvykus į Sporto klubą, atsiunčiant prašymą raštu Paslaugų teikėjo adresu ir pridėjus tinkamai patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją, kaip nurodyta Paslaugų teikėjo Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ar Privatumo politikoje (asmens dokumento kopija turi būti patvirtinta notariškai), arba elektroniniu būdu, prašymą pasirašius saugiu el. parašu.

5.4.1. visos Klientui suteiktos nuolaidos (jų suma) už Paslaugas, nurodytas Specialiojoje dalyje, laikotarpiu nuo Sutarties pasirašymo dienos iki jos nutraukimo dienos, kaip nurodyta Sutarties 5.3 punkte;

5.4.2. už SEPA ar STRAAL pavedimus sumokėtus mokesčius bankams, už laikotarpį, per kurį Paslaugos teikėjas teikė, o Klientas apmokėjo sąskaitas tokiu būdu;

5.4.3. kompensaciją už ligos ar kitą Narystės sustabdymo laikotarpį.

5.5. Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant, laikinai apriboti (sustabdyti) Paslaugų teikimą (arba jų dalį) Klientui apie tai informuodamas raštu:

5.5.1. jei Klientas gadina Paslaugų teikėjo įrangą;

5.5.2. jei Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;

5.5.3. jei Kliento neteisėti veiksmai riboja kitų asmenų galimybę pasinaudoti Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis;

5.5.4. jei dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų (įskaitant atvejus, kai įvyksta inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.);

5.5.5. jei Klientas nesilaiko kitų šios Sutarties ar Taisyklių nuostatų.

5.6. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų, jeigu Klientas:

5.6.1. nesilaiko esminių Sutarties sąlygų;

5.6.2. vėluoja atsiskaityti už Paslaugas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

5.7. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamai suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo dienos.

  1. Atsakomybė

6.1. Kiekviena Sutarties Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl jos veiksmų atsiradusius tiesioginius nuostolius.

6.2. Jei Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėjų, šis turi teisę reikalauti iš Kliento 0,02 % (dviejų šimtųjų procentų) delspinigių nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

6.3. Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir/arba Klientui tuo padarytą žalą, jei tai įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taip pat už trečiųjų asmenų veiksmus ar apribojimus, taikomus Klientui.

6.4. Jei Paslaugų teikimas sustabdomas ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Klientas neatleidžiamas nuo apmokėjimo už Paslaugas.

  1. Baigiamosios nuostatos

7.1. Esant prieštaravimų tarp Bendrųjų ir Specialių sąlygų, viršenybę turi Specialiosios sąlygos. Esant prieštaravimams tarp šios Sutarties ir Taisyklių nuostatų yra taikoma ši Sutartis.

7.2. Sporto klubo lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Su Paslaugų teikėjo Privatumo politika, Sporto klubo lankytojai gali susipažinti Sporto klubo administracijoje ir Svetainėje.

7.3. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jei buvo išsiųsti registruotu ar kurjerių paštu, faksu arba elektroniniu paštu arba įteikti pasirašytinai Specialiojoje dalyje nurodytais adresais. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar faksu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo dieną iki darbo valandų pabaigos (17.00 val.) Lietuvos laiku, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas nedarbo dieną arba pasibaigus darbo valandoms. Jei pranešimas siunčiamas registruotu paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo po 5 (penkių) dienų nuo jo išsiuntimo, jei pranešimai siunčiami per kurjerį – po 2 (dviejų) darbo dienų nuo išsiuntimo.

7.4. Pasikeitus adresams, telefonų numeriams, banko ir kitiems rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų raštu informuoti vieną kitą. Kol nėra gautas rašytinis pranešimas laikoma, kad yra teisingi šioje Sutartyje nurodyti duomenys.

7.5. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, teismingumą nustatant pagal Kliento gyvenamąją vietą, jei Klientas yra fizinis asmuo arba pagal Sporto klubo buveinės vietą – jei Klientas yra juridinis asmuo.

7.6. Klientas Sutartį pasirašo Sporto klubo administracijoje arba Svetainėje patvirtindamas sutikimo su sutartimis sąlygas.

 

Galioja nuo 2019 m. sausio 30 d.

 

PATVIRTINDAMOS AUKŠČIAU IŠDĖSTYTĄ, Šalys pareiškia, jog jos sudarė šią Sutartį aukščiau nurodytą dieną.

Paslaugų teikėjo vardu:

________________________________ pareigos, vardas, pavardė, parašas

Klientas:

________________________________ vardas, pavardė, parašas

REGISTRUOTAS KLIENTAS

Prisijunk ir sportuok nevaržomai!

PRISIJUNGTI

NAUJAS KLIENTAS

Registruokis ir sportuok nevaržomai!

REGISTRUOTIS