Sportgates sporto klubas
Loading

SPORTO KLUBO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Sąvokos:
1.1. Didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias reikšmes, nebent kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:
1.1.1. Elektroninė sąskaita – teikiama sąskaita už Paslaugas bankui, kad šis įvykdytų automatinį mokėjimą.
1.1.2. Klientas – asmuo, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio Lanksti“ narystę arba „Lanksti+“
1.1.3. Narystė – tai „Lanksti“ narystė arba „Lanksti+“ narystė, kurią įsigijęs Klientas turi teisę nustatytą laikotarpį lankytis Sporto klube bei naudotis Sporto klubo Paslaugomis, priklausomai nuo įsigyto Narystės tipo.
1.1.4. Minimalus naudojimosi paslaugomis terminas – 12 (dvylikos) mėnesių terminas, kuriuo Klientas įsipareigoja naudotis Sporto klubo paslaugomis, norėdamas pasinaudoti Narystei teikiamomis nuolaidomis.
1.1.5. Paslaugos – Paslaugų teikėjo teikiamos treniruoklių salės paslaugos ir kitos papildomos Paslaugos, dėl kurių susitaria Šalys.
1.1.6. Paslaugos teikėjas (Sporto klubas) – UAB “Praktiškas” Įmonės kodas: 304157233, AB Swedbank, Banko sąskaita: LT157300010145468164.
1.1.7. Sutartis – šios standartinės sporto klubo paslaugų teikimo sąlygos, kuriose nustatomos bendros visiems Klientams taikomos Lanksti“ narystė arba „Lanksti+“ narystė Paslaugų teikimo sąlygos, taip pat specialiosios – individualiai su Klientu aptartos sporto klubo paslaugų teikimo sąlygos (jei tokios yra), su visais priedais ir susitarimais dėl pakeitimo bei papildymo. Sutartis, gali būti sudaryta nuotoliniu būdu. Nuotolinė sutartis – sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo– pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, Sutarties šalims fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei/ar sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones.
1.1.8. Svetainė – Paslaugų teikėjo valdoma svetainė, kuri pasiekiama adresu: www.sportgates.lt
1.1.9. Šalis – Paslaugų teikėjas arba Klientas.
1.1.10. Šalys – Paslaugų teikėjas arba Klientas kartu.
1.1.11. Taisyklės – Šalims taikytinos naudojimosi Sporto klubo paslaugomis taisyklės, kurios numato naudojimosi Sporto klube tvarką ir yra skelbiamos Svetainėje, Sporto klube, ir kurių Klientas privalo laikytis. Prieš pasirašydamas Sutartį, Klientas privalo susipažinti su Taisyklėmis: sudarydamas Sutartį Sporto klube, Klientas pasirašo Patvirtinimą dėl sutikimo su su Sportgates sporto klubo taisyklėmis (Sutarties priedas Nr. 2), o jei Sutartis sudaroma internetu, Klientas privalo susipažinti su Taisyklėmis ir paspausti aktyvią nuorodą, patvirtinančią susipažinimą su Taisyklėmis.
1.1.12. Nuolaida – Klientui suteikiama nuolaida nuo Standartinės kainos. Nuolaida gali būti suteikiama mainais į Kliento įsipareigojimą dėl Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpio arba dėl kitų priežasčių. Klientas turi pareigą grąžinti jam suteiktas Nuolaidas 5.4 punkte numatytu atveju.
1.1.13. Standartinė kaina – Paslaugų teikėjo taikoma įprastinė (netaikant Nuolaidų) Paslaugų kaina.
1.1.14. Patvari laikmena – popieriniai dokumentai, USB atmintinės, kompaktinių diskų įrenginiai (CD-ROM), skaitmeniniai vaizdo diskai (DVD), atminties kortelės arba standieji kompiuterių diskai, elektroniniai laiškai ir pan.

2. Sutarties dalykas.
2.1. Sporto klubas įsipareigoja šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka bei terminais suteikti Klientui Paslaugas, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju.

3. Šalių teisės ir pareigos.
3.1. Klientas turi teisę:
3.1.1. laikydamasis Taisyklių ir šios Sutarties, naudotis Sporto klubo paslaugomis Narystės suteikiamu laiku;
3.1.2. laikydamasis Taisyklėse nurodytų reikalavimų, sustabdyti Narystę;
3.1.3. nutraukti šią Sutartį joje nustatyta tvarka, o Sutartį sudarant nuotoliniu būdu, atsisakyti Sutarties įstatymų numatyta tvarka;
3.2. Klientas įsipareigoja:
3.2.1. laikytis šios Sutarties ir Taisyklių sąlygų;
3.2.2. atsiskaityti su Sporto klubu už Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
3.2.3. vykdant mokėjimus pagal SEPA pavedimus, užtikrinti, kad Kliento nurodytoje banko sąskaitoje būtų pakankamai lėšų apmokėti už Paslaugas;
3.2.4. pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus. Klientas atsako už pateiktų duomenų teisingumą;
3.2.5. atlyginti visus dėl Sutarties ir/ar Taisyklių nesilaikymo Sporto klubui atsiradusius nuostolius;
3.2.6. informuoti raštu Paslaugų teikėją apie savo duomenų, nurodytų Sutartyje, pasikeitimą Sutartyje nustatyta tvarka.
3.2.7. Kliento asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų taikomų teisės aktų nustatyta tvarka. Sporto klubas Kliento duomenis (įskaitant vardą, pavardę, gimimo datą, mobiliojo telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, taip pat asmens kodą, kad būtų pasiekti šie tikslai: sudaryta ir įvykdyta ši Sutartis, Kliento mokėjimų ir įsiskolinimų pagal Sutartį apskaitos tvarkymas, sąskaitų išrašymas už Paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas. Kliento asmens duomenis rinkodaros ir vidaus statistikos tvarkymo tikslais, t. y. siekiant pagerinti Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti komunikaciją tarp Sporto klubo ir Kliento dėl Sutarties, taip pat informuoti Klientą apie Klubo darbo grafiko pasikeitimus, apie ypatingus arba asmeninius Klubo pasiūlymus Klientui ir kitas Klubo naujienas, Sporto klubas naudoja tik turėdamas Kliento sutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo šiais tikslais (Sutarties priedas Nr. 3).
3.2.8. Klientui nevykdant mokėjimo įsipareigojimų, Paslaugos teikėjas turi teisę perduoti asmeninius Kliento duomenis (įskaitant vardą, pavardę, gimimo data, mobiliojo telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, taip pat asmens kodą) skolų išieškojimo ir administravimo tikslu trečiosioms šalims, kurių tiesioginė veikla yra skolų išieškojimas ir administravimas.
3.3. Sporto klubas turi teisę:
3.3.1. pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, vienašališkai pakeisti Paslaugų įkainius, kitas Sutarties sąlygas ar Taisykles, apie tai tinkamai informuojant Klientą. Sutarties šalys sutaria, kad tinkamas informavimas – tai informavimas ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties sąlygų/Paslaugų įkainių/Taisyklių keitimo viešai, informaciją pateikiant Sporto klubo patalpose, Svetainėje ir asmeniškai vartotojo pasirinktu būdu. Jei Klientui naujos Sutarties sąlygos/Paslaugų įkainiai/Taisyklės netinka, jis turi teisę nutraukti Sutartį ir susigrąžinti pinigus už nepanaudotas paslaugas;
3.3.2. nustatyti kitas atskirų Narysčių ar Vienkartinių apsilankymų, platinamų Klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šios Sutarties ir Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems tokias akcijines Narystes. Tokios Klubo vykdomų akcijų metu platinamų Narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose.
3.3.3. sustabdyti Paslaugų teikimą šioje Sutartyje ir Taisyklėse numatytais atvejais ir tvarka;
3.3.4. nustatyti minimalų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį.
3.3.5. atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti Paslaugų iki 48 valandų, pries tai informavus Klientą ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki darbų pradžios.
3.3.6. pareikalauti Klientų, gavus įspėjimus dėl pažeidimų ir jų nepašalinus, nutraukti naudojimąsi Klubo teikiamomis Paslaugomis bei palikti Klubo patalpas šiais atvejais: Klientas yra neblaivus, gadina Sporto klubo inventorių, Sporto klubo patalpose triukšmauja, priekabiauja prie kitų asmenų, trikdo tvarką ar užsiima su sportu ar su Sporto klube įprastai vykdoma nesuderinama veikla. Pinigai Klientui už šį apsilankymą negrąžinami.
3.4. Sporto klubas įsipareigoja:
3.4.1. teikti Paslaugas laikydamasis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų; jei Sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, Sporto klubas patvirtinimą apie Sutarties sudarymą pateikia Patvarioje laikmenoje;
3.4.2. užtikrinti Paslaugų teikimą Klientui Narystės laikotarpiu, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus. Narystės laikotarpio pradžia nurodoma Specialiojoje dalyje. Naudotis Paslaugomis nuo nurodytos datos galima tik tokiu atveju, jei už jas sumokėta.
3.4.3. Užtikrinti tinkamą pateiktų asmens duomenų apsaugą.

4. Mokėjimai.
4.1. Už Paslaugas Klientas gali atsiskaityti žemiau nurodytais būdais:
4.1.1. bankiniu pavedimu jei Narystė įsigyjama Svetainėje, prisijungus prie Kliento paskyros;
4.1.2. bankiniu pavedimu Klientų savitarnos kioskuose, įrengtuose Sporto klubuose;
4.1.3. automatiškai nuskaitant, naudojant SEPA pervedimus iš Kliento banko sąskaitos, nurodytos Sutartyje, pagal Paslaugų teikėjo išrašytą elektroninę sąskaitą (pasirinkęs šį atsiskaitymo būdą, Klientas pasirašo sutikimą dėl lėšų nuskaitymo (Sutarties priedas Nr. 1);
4.2. Klientas sumoka už Paslaugas Sporto klubui nurodytą kainą ne vėliau kaip pirmąją naudojimosi Paslaugomis dieną (prieš pradedant naudotis Paslaugomis). Vėlesnius mokėjimus Klientas atlieka (arba lėšos nurašomos automatiškai) Paslaugų teikėjui kas mėnesį, iki 10-tos kiekvieno mėnesio dienos visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
4.3. Klientui įvykdžius 4.2. punkte numatytą sąlygą, kitus mokėjimus Klientas galės atlikti pagal SEPA pavedimus.
4.4. Klientui rekomenduojama mokėti už Paslaugas SEPA pavedimais.
4.4.1. Klientas, pasirinkęs SEPA mokėjimo būdą, privalo:
4.4.1.1. nurodyti teisingus duomenis sutartyje ir sutikti, kad Paslaugų teikėjas siųstų elektronines sąskaitas už Narystę pagal pateiktus duomenis;
4.4.1.2. sudaryti su savo pasirinktu banku elektroninės sąskaitos sutartį;
4.4.1.3. užtikrinti, kad nurodytoje banko atsiskaitomojoje sąskaitoje būtų pakankamas kiekis piniginių lėšų Paslaugoms apmokėti;
4.4.1.4. leisti Paslaugų teikėjui atlikti automatinį nuskaitymą už Paslaugas, naudojant SEPA pervedimus pagal Paslaugų teikėjo išrašytą elektroninę sąskaitą.
4.5. Jeigu einamojo mėnesio 10 (dešimta) kalendorinė diena yra nedarbo ar švenčių diena, tai įmoka nurašoma ateinančią darbo dieną. Jeigu Kliento banko sąskaitoje nepakanka lėšų nuskaityti mokėtinos sumos, šią sumą bandoma nurašyti 3 (tris) darbo dienas iš eilės po einamojo mėnesio 10-tos dienos. Jeigu per nurodytą terminą nepakanka lėšų nuskaityti mokėtinos sumos, Paslaugų teikėjas išsiunčia pranešimą Klientui Sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu ar sms pranešimu, informuodamas apie praleistą mokėjimo terminą. Klientas, nenutraukdamas sutarties, gali praleisti ne daugiau kaip dviejų mėnesių iš eilės sąskaitų apmokėjimus,Kliento narystė tuo metu yra suspenduojama(Narystės suspendavimo data nurodoma išsiųstuose pranešimuose) ir lieka suspenduota iki kol klientas apmoka susidariusį įsiskolinimą. Jei Klientas įsiskolinimo nesumoka pagal jam pateiktą antrą iš eilės einančią einamojo mėnesio sąskaitą, Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį, remdamasis jos 5 punktu ir laikydamasis jame nustatytos Sutarties nutraukimo tvarkos. Daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų po sąskaitų pateikimo, neapmokėtas sąskaitas faktūras skolų administravimui Paslaugų teikėjas turi teisę pateikti nepriklausomai nuo to, sutartis nutraukta ar ne.
4.6. Klientui įsigijus „Lanksti“ narystę (sporto klube adresu Vytauto pr. 23 Kaune, sporto klube Verkių g. 31C, Vilnius, sporto klube adresu Taikos pr. 141, Klaipėda ), visu sutarties laikotarpiu taikoma nuolaida, kuri apskaičiuojama iš standartinės mėnesinės narystės kainos (38,95 EUR). atimant narystės „Lanksti“ (24,95 EUR) mėnesio įmokos įkainį, kas įprastinės kainodaros atveju yra 14,00 EUR per mėnesį, o bendra pritaikytos nuolaidos suma per minimalų sutarties galiojimo laikotarpį yra 168,00 EUR.
4.6.1. Įsigyjant „Lanksti +“ narystę, kurios standartinė mėnesio narystės kaina yra 44,95 EUR, mėnesinė nuolaida įprastinės kainodaros atveju yra 15 EUR (44,95-29,95=15), o bendra pritaikytos nuolaidos suma per minimalų sutarties laikotarpį yra 180,00 EUR.
4.6.2. Akcijų, specialių pasiūlymų laikotarpiu Klientui taikomos nuolaidos suma skaičiuojama iš standartinės mėnesinės narystės kainos atimant kliento mokamą (akcijoje, specialiame pasiūlyme nurodyta kaina) mėnesio įmokos įkainį.
4.7. Kliento mokėjimas laikomas įvykdytu piniginių lėšų įskaitymo Paslaugų teikėjo atsiskaitomoje sąskaitoje dieną arba Klientui pateikus įrodymą apie atliktą mokėjimą.
4.8. Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos pirmiausiai padengia seniausią skolą.

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimo sąlygos.
5.1. Sutartis pradeda galioti nuo jos pasirašymo momento, o Sutartį sudarant nuotoliniu būdu, nuo momento kai klientas gauna Sutartį Patvarioje laikmenoje ir galioja iki abiejų Šalių šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo.
5.2 Paslaugų teikėjas informuoja klientą el. paštu likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, iki minimalaus laikotarpio pabaigos, jog pasibaigus minimaliam naudojimosi paslaugomis laikotarpiui, Narystė taps neterminuota. Šiame Paslaugų teikėjo pranešime taip pat nurodomos Sutarties sąlygos, kuriomis narystė bus pratęsiama, t. y., kad įsigalios standartinės mėnesinės narystės kainos (24,95 EUR „Lanksti“ narystei ir 29,95 EUR – „Lanksti +“ narystei).. Klientas turi teisę prieš 30 (trisdešimt) dienų iki baigiantis minimalaus naudojimosi paslaugomis terminui Paslaugų teikėją raštu informuoti, kad Narystės pratęsti nepageidauja. Paslaugų teikėjui negavus Kliento atsisakymo pratęsti Narystę per nurodytą terminą, Narystė tampa neterminuota.
5.3. Sutartis Kliento iniciatyva gali būti nutraukta bet kada, įspėjus Paslaugų teikėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Kliento rašte nurodytos Sutarties nutraukimo dienos. Nuotolinės sutarties sudarymo atveju, klientas gali atsisakyti Sutarties pateikdamas Sporto klubui rašytinį atsisakymą per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.
5.4. Nutraukus Sutartį nepasibaigus Narystės terminui, Klientas turi teisę reikalauti grąžinti už Paslaugas sumokėtos sumos, proporcingos laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos dalį (pavyzdžiui, jei 12 (dvylikos) mėnesių Narystė nutraukiama po 6 (šešių) mėnesių nuo Narystės pradžios ir visa suma už Narystę buvo sumokėta iš anksto, Klientas gali reikalauti grąžinti pusę už Narystę sumokėtos sumos, nurodytos specialiojoje dalyje), tačiau privalo padengti Sporto klubui dėl to atsiradusius nuostolius, kuriuos Šalys, sudarydamos Sutartį, įvardija, kaip sutarties nutraukimo mokestį, o tokį nuolaidų kompensavimą pripažįsta ir laiko Šalių iš anksto aptartų Paslaugų teikėjo tiesioginių nuostolių ir būtinų išlaidų dėl priešlaikinio Sutarties / Narystės galiojimo nutraukimo atlyginimu, kuriais laikoma visos Klientui suteiktos nuolaidos (jų suma) už Paslaugas, laikotarpiu nuo Sutarties pasirašymo dienos iki jos nutraukimo dienos. Pareiga atlyginti šiame punkte nurodytus nuostolius Klientui nekyla, jei Sutartis nutraukiama ne dėl Kliento kaltės. Atsisakant nuotoliniu būdu sudarytos Sutarties ne ilgesniu kaip 14 (keturiolika) dienų terminu, klientas turi teisę reikalauti grąžinti už Paslaugas sumokėtos sumos, proporcingos laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos dalį, tai yra privalo atlyginti Sporto klubui proporcingai už paslaugas, suteiktas iki to momento, kai klientas pateikė Sporto klubui pranešimą apie Sutarties atsisakymą. Jei nuotolinės Sutarties atsisakoma praėjus 14 (keturiolikos) dienų terminui, Klientui taikomos bendrosios Sutarties nutraukimo nuostatos, Šalių sutartos šia Sutartimi.
5.5. Paslaugų teikėjas taip pat turi teisę laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą (apie tai informuodamas Klientus Svetainėje ir Sporto klubo patalpose, taip pat informuojant el. paštu), jeigu Paslaugos negali būti toliau teikiamos dėl svarbių aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo (įskaitant atvejus, kai įvyksta inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.). Tokiu atveju Narystė pratęsiama laikotarpiui, kuris lygus Paslaugų teikėjo veiklos sustabdymo laikotarpiui, už veiklos sustabdymo laikotarpį iš Klientų neprašant Sutartyje numatyto mokesčio už Paslaugas arba klientui pateikus raštišką prašymą, yra gražinami sumokėti pinigai už laikotarpį kuomet nebuvo įmanoma naudotis sporto klubo paslaugomis.
5.6. Paslaugų teikėjas taip pat turi teisę laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą, jei Klientas:
5.6.1. su savo Nario kortele arba kitais būdais į klubą įleido kitą Sporto klubo narį arba Sporto klubo Narystės neturintį lankytoją, taip pat pats neteisėtai pateko į Sporto klubą – laikotarpiui, kol Klientas sumokės baudą (20eur.) (Taisyklių 30.13 p.) ;
5.7. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas, jeigu Klientas:
5.7.1. vėluoja atsiskaityti už Paslaugas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Klientui vėluojant atsisakyti už Paslaugas, Paslaugų teikėjas išsiunčia pranešimą Kliento Sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu ar sms pranešimu, informuodamas jį apie praleistą mokėjimo terminą. Jei Klientas nesumoka įsiskolinimo per 30 kalendorinių dienų nuo Paslaugų teikėjo pranešimo gavimo dienos (Sutarties 4.5 p.), Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį.
5.8. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamai suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo dienos.

6. Atsakomybė
6.1. Kiekviena Sutarties Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl jos veiksmų atsiradusius tiesioginius nuostolius.
6.2. Jei Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėjų, šis turi teisę reikalauti iš Kliento 0,02% (dviejų šimtųjų procentų) delspinigių nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
6.3. Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir/arba Klientui tuo padarytą žalą, jei tai įvyko dėl Kliento kaltės.

7. Baigiamosios nuostatos.
7.1 Esant prieštaravimams tarp šios Sutarties ir Taisyklių nuostatų yra taikoma ši Sutartis.
7.2. Sporto klubo lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Su Paslaugų teikėjo Privatumo politika, Sporto klubo lankytojai gali susipažinti Sporto klubo administracijoje ir Svetainėje.
7.3. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jei buvo išsiųsti registruotu ar kurjerių paštu, faksu arba elektroniniu paštu arba įteikti pasirašytinai Sutartyje nurodytais adresais. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar faksu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo dieną iki darbo valandų pabaigos (17.00 val.) Lietuvos laiku, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas nedarbo dieną arba pasibaigus darbo valandoms. Jei pranešimas siunčiamas registruotu paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo po 5 (penkių) dienų nuo jo išsiuntimo, jei pranešimai siunčiami per kurjerį – po 2 (dviejų) darbo dienų nuo išsiuntimo.
7.4. Pasikeitus adresams, telefonų numeriams, banko ir kitiems rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų raštu informuoti vieną kitą. Kol nėra gautas rašytinis pranešimas laikoma, kad yra teisingi šioje Sutartyje nurodyti duomenys.
7.5. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Klientas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, visų pirmiausia turi raštu kreiptis tiesiogiai į Sporto klubo administraciją arba atsiųsti pretenziją paštu adresu: Vytauto pr 23, Kaunas ar el. pašto adresu: info@sportgates.lt.. Sporto klubas per 14 dienų nuo Kliento rašytinių pretenzijų gavimo dienos, turi pateiki jam atsakymą. Tuo atveju, jeigu Sporto klubo atsakymas Kliento (vartotojo) netenkins, jis gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/. Nesusitarus, ginčai taip pat gali būti sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme, teismingumą nustatant pagal Kliento gyvenamąją vietą, jei Klientas yra fizinis asmuo arba pagal Sporto klubo buveinės vietą – jei Klientas yra juridinis asmuo.

Taikos pr. 141,
Klaipėda
Vytauto pr. 23,
Kaunas
A. Sabaliausko g. 14,
Kaunas
Verkių g. 31C,
Vilnius
JAU DIRBAME!
Mindaugo g. 14b, Vilnius

REGISTRUOTAS KLIENTAS

Prisijunk ir sportuok nevaržomai!

PRISIJUNGTI

NAUJAS KLIENTAS

Registruokis ir sportuok nevaržomai!

REGISTRUOTIS