Sportgates sporto klubas
Loading

SAUNOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios taisyklės taikomos ir privalomos visiems UAB „Praktiškas“ saunos (toliau – Saunos) lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus.
 2. Taisyklės nustato Saunos lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Saunos lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, paslaugų teikimo sąlygas.
 3. Taisyklės yra viešais skelbiamos UAB „Praktiškas“ interneto svetainėje, taip pat UAB „Praktiškas“ patalpose ir/ar kitose viešai prieinamose vietose ir privalomos visiems Saunos lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Saunos lankytojai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Saunos paslaugomis, jų laikytis.
 4. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Saunos teikiamomis paslaugomis. UAB „Praktiškas“ neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Saunoje.
 5. Saunoje draudžiama lankytis šiems asmenims:
  • Sergantiems infekcinėmis ligomis;
  • Sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
  • Asmenims su atviromis žaizdomis;
  • Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
  • Asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
  • Asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Saunai, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.
 1. Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, Sauna gali būti laikinai uždaryta.
 2. Lankytojas privalo palikti Saunos erdvę, likus 15 min. iki Saunos darbo pabaigos arba nedelsiant, po UAB „Praktiškas“ nurodymo.
 3. Lankytojai, padarę žalą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

KITA BENDRA INFORMACIJA

9. Saunos darbo laikas.

9.1. Saunos darbo laikas nurodytas UAB „Praktiškas“ interneto svetainėje, o taip pat Saunos buvimo patalpose.

11. Saunos lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje.
12. Saunoje kiekvienas lankytojas privalo turėti rankšluostį ar pasėstę.
13. Lankytojai privalo nedelsiant palikti Sauną, jeigu to reikalauja UAB „Praktiškas“ darbuotojas (pvz. evakuacijos atveju, įtarus, kad lankytojas apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų).

I. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Lankytojas turi teisę naudotis Saunos teikiamomis paslaugomis.
 2. Lankytojas įsipareigoja:
  • prieš pradėdamas naudotis Saunos teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;
  • būdamas Saunoje ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
  • vykdyti UAB „Praktiškas“ darbuotojo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;

II. UAB „Praktiškas“ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. UAB „Praktiškas“ darbuotojas turi teisę:
  • į Sauną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Saunos higienos būklei ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
  • į Sauną neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
  • bet kuriuo metu pakeisti Saunos paslaugų teikimo laiką ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
  • pašalinti iš Saunos lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo darbuotojo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;
  • vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai.
  • Lankytojams nerekomenduojama į Sauną neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.

III. BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS

 1. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.
 2. Saunoje draudžiama triukšmauti.
 3. Prieš įeinant į Sauna bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.
 4. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į Sauna.

IV. DRAUDŽIAMA

 1. Saunoje draudžiama:
  • atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
  • atsinešti su savimi maisto produktų bei alkoholinių gėrimų;
  • lankytis su gyvūnais;
  • garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviesti pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis;
  • spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualete;
  • palikti vaikus iki 14 metų be priežiūros;
  • avėti lauko avalynė persirengimo kambariuose;
  • naudotis Saunos paslaugomis apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kai dėl techninių kliūčių Sauna neveikia arba kai daryti draudžia Saunos darbuotojas ar įspėjamieji užrašai;
  • atsinešti į Sauna ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus;
  • Saunoje patiems pilti vandenį ant akmenų;
  • reguliuoti Saunos patalpose esančius prietaisus;
  • filmuoti ir fotografuoti.

V. ATSAKOMYBĖ

 1. Lankytojas, padaręs žalą Saunai, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
 2. Saunos darbuotojui įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.
 3. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
 4. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą su sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius.
 5. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą Saunoje, nedelsdamas turi pranešti apie tai Saunos darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjami.
 6. UAB „PRAKTIŠKAS“ nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Saunoje patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.
 7. UAB „PRAKTIŠKAS“ neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ar iš dalies sugadinti.
 8. Saunos darbuotojas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Saunos darbuotojo teisėtų nurodymų nevykdymo.
Taikos pr. 141,
Klaipėda
Vytauto pr. 23,
Kaunas
A. Sabaliausko g. 14,
Kaunas
Verkių g. 31C,
Vilnius
JAU DIRBAME!
Mindaugo g. 14b, Vilnius

REGISTRUOTAS KLIENTAS

Prisijunk ir sportuok nevaržomai!

PRISIJUNGTI

NAUJAS KLIENTAS

Registruokis ir sportuok nevaržomai!

REGISTRUOTIS