Sportgates sporto klubas
Loading

NAUDOJIMOSI „SPORTGATES“ SPORTO KLUBO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios naudojimosi „SportGates“ sporto klubo (toliau – „Sporto klubas“) teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato Sporto klubo paslaugų teikimo tvarką, saugumo, higienos ir kitus reikalavimus, reglamentuoja Sporto klubo ir jo kliento (toliau – „Klientas“) teises, pareigas bei įsipareigojimus.
2. Taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis. Įsigijus Lanksti ar Lanksti+ narystę, Klientas su Sporto klubu pasirašo narystės sutartį (įsigijus kitas narystes (3 (trijų) dienų, Mėnesio narystę, Metinę narystę (apmokant visą sumą pirkimo metu)) sutartys nesudaromos).
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Narystė – trijų dienų, mėnesio, metinė, Lanksti, Lanksti+ ir kitos Sporto klubo siūlomos narystės.
3.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos tarp Sporto klubo ir Kliento sudarytoje Sporto klubo paslaugų teikimo sutartyje, Asmens duomenų apsaugos taisyklėse ar kituose lokaliuose Sporto klubo teisės aktuose, su kuriais Klientas gali susipažinti viešai, jei kontekstas nereikalauja jų vartoti kitaip.

II. NAUDOJIMOSI SPORTO KLUBU TVARKA
4. Pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis leidžiama Klientui, įsigijus Sporto klubo narystę (toliau – „Narystė“), tinkamai save identifikavus (pirmąjį kartą pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei Narystė įsigyjama Sporto klube) ir atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu (toliau – „Narys“). Sporto klubas pasilieka teisę nesuteikti paslaugų Sporto klubo Klientams, jeigu šie nesilaiko Taisyklių reikalavimų, nemoka už Narystę nustatytos kainos ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
5. Sporto klubo Narystę už kainoraštyje nurodytą kainą (kainoraštis skelbimas adresu: sportgates.lt (toliau – „Svetainė“) ir savitarnos terminaluose) galima įsigyti Sporto klubo Svetainėje, savitarnos terminale ar iš Sporto klubo darbuotojų (jų darbo metu). Atlikdamas registraciją Klientas vadovaujasi pateikiamomis instrukcijomis. Visi pirmosios registracijos metu Kliento pateikti duomenys privalo atitikti tikrovę. Už neteisingų duomenų pateikimą atsako pats Klientas.
6. Įsigyjant bet kokio tipo narystę ar mokant mėnesines įmokas sporto klubo administracijoje yra taikomas 5 EUR įmokos administravimo mokestis,.
7. Lankytojai už Sporto klubo paslaugas atsiskaito:

7.1. piniginiu bankiniu pavedimu įsigydami Narystę savitarnos terminale.
7.2. piniginiu bankiniu pavedimu įsigydami Narystę interneto svetainėje sportgates.lt .
7.3. banko kortele, įsigydami Narystę iš Sporto klubo administratorių, jų darbo laiku Sporto klube.

8. Klientai Sporto klube gali lankytis 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 7 (septynias) dienas per savaitę, išskyrus tuo atveju, jeigu Klientas yra įsigijęs Narystę, kuri nustato ribotą lankymosi trukmę Sporto klube. Ribotos narystės turėtojai Sporto klube gali lankytis pagal konkrečios Narystės nustatytas sąlygas, kurios nurodytos informaciniuose pranešimuose ir sąlygose jas įsigyjant.
9. Klientas atvykęs į Sporto klubą save identifikuoja vienu iš šių būdų:

9.1. pridėdamas savo piršto antspaudą prie piršto atspaudų nuskaitymo įrenginio Sporto klubo patalpose, arba
9.2. jei neįmanoma identifikuoti asmens Taisyklių 9.1 punkte nurodytu būdu – jis nufotografuojamas ir Klientui išduodama Nario kortelė su nuotrauka, kuri naudojama jo identifikavimui, arba
9.3. jei neįmanoma identifikuoti asmens Taisyklių 9.1 ir/ar 9.2 punktuose nurodytais būdais – kiekvieną kartą patekdamas į Sporto klubo patalpas, Klientas turi parodyti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą). Identifikuojant asmenį tokiu būdu, Narys Sporto klubo paslaugomis gali naudotis tik administracijos darbo metu ir tik tame Sporto klube, kur administracija yra. Administracijos darbo laikas skelbiamas Svetainėje ir/arba konkrečiame Sporto klube.

10. Rekomenduojamas pagrindinis įėjimo į Sporto klubą būdas – piršto antspaudo dalies nuskaitymas. Pirštų atspaudų duomenys (kurie bus gauti Nario sutikimu nuskaičius Nario piršto atspaudą neatkuriamu būdu) bus tvarkomi išimtinai Nario identifikavimo tikslu. Piršto antspaudo atvaizdas yra neprieinamas tretiesiems asmenims. Nuskaitytas Nario piršto atspaudas yra konvertuojamas į skaitmeninį formatą. Tuo atveju, kai Narystės laikas pasibaigia, saugomas Nario piršto atspaudo neatkuriamas atvaizdas yra pašalinamas iš duomenų bazės. Jei Narys nesutinka, kad jo neatkuriamo piršto antspaudo modelio duomenys būtų naudojami nurodytais tikslais, Nariui išduodama narystės kortelė, arba kiekvieną kartą patekdamas į Sporto klubo patalpas Klientas privalo parodyti savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), kaip nurodyta Taisyklių 9.3
11. Jei Nariui išduodama Nario kortelė (jei Klientas nesutinka savęs identifikuoti Taisyklių 9.1 punkte nurodytu būdu ar dėl kitų priežasčių), už jos išdavimą mokamas papildomas 3,00 € (triejų eurų ir 0 ct) mokestis (Nario kortelės kaina neįtraukta į Narystės kainą). Praradus ar sugadinus Nario kortelę, Narys turi užpildyti prašymą naujos kortelės išdavimui ir iš naujo sumokėti kortelės kainą. Asmeninės Narystės kortelės be Sporto klubo sutikimo negali būti perleidžiamos tretiesiems asmenims.
12. Narys, atsisakęs bet kurio būdu save identifikuoti, į Sporto klubą neįleidžiamas, nebent jo tapatybę ir galiojančią Narystę galima nustatyti kitais būdais.
13. Asmenims iki 14 (keturiolikos) metų amžiaus Sporto klube lankytis draudžiama. Nepilnamečiai asmenys nuo 14 (keturiolikos) metų gali pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis tik pateikę vieno iš savo tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. Nepilnamečiai Klientai nuo 14 (keturiolikos) metų yra supažindinami su Taisyklėmis ir tai patvirtina savo parašu. Kartu pasirašo ir nepilnamečio vienas iš tėvų (globėjas, rūpintojas). Nepilnamečių Klientų tėvai (globėjai, rūpintojai), pasirašydami šias Taisykles patvirtina faktą, kad:

13.1. jie atsako už nepilnamečio Kliento elgesį Sporto klube, atlygina dėl nepilnamečio Kliento nepriežiūros ar netinkamos priežiūros padarytą žalą, teisės aktų nustatyta tvarka.
13.2. nepilnametis Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jam išaiškintos jų sąlygos bei jis įsipareigoja jų laikytis.
13.3. nepilnamečio Kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis.

14. Klientai, įsigiję Narystę (išskyrus e.sąskaitos narystes „Lanksti“ ir Lanksti+“), privalo pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis (aktyvuoti Narystę) ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po apmokėjimo už Sporto klubo paslaugas. Nariui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Sporto klubo, 8-tą dieną Narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas.

14.1. Klientų, įsigijusių e.sąskaitos Lanksti arba Lankti+ narystę, narystės galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo momento, jei sutartyje nenurodyta kitaip.
14.2. Įsigijus 3 dienų narystę ji įsigalioja iš karto po pirkimo ir suteikia galimybę patekti į Sporto klubą 3 (tris) dienas iš eilės.

15. Naudotis Sporto klubu galima tik apsiavus švarią sportinę avalynę ir apsirengus švarią, tvarkingą sportinę aprangą. Neštis sportinius krepšius ar kuprines į Sporto klubo treniruoklių salę griežtai draudžiama. Sporto klubas neteikia daiktų saugojimo paslaugų, tik sudaro Nariams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose ne ilgesniam kaip 4 (keturių) valandų laikotarpiui. Asmeninius daiktus Nariai palieka Sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias privaloma užrakinti su Sporto klubo arba paties Kliento atsineštomis spynelėmis, o išeinant iš Sporto klubo – atrakinti ir palikti spynelėje raktą arba atiduoti jį administracijos darbuotojui. Jei persirengimo spintelės būna užrakintos ilgiau kaip 8 (aštuonias) valandas, Sporto klubas turi teisę spintelę atrakinti (nukirpti spyną) ir pašalinti iš ten esančius daiktus. Nariams rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Sporto klubas neatsako už Klientų paliktus daiktus persirengimo ar kitose Sporto klubo patalpose, spintelėse, taip pat už Klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sporto klubo kaltės. Narys apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto klubą. Sporto klube palikti ar iš spintelių pašalinti daiktai padedami į specialią radiniams skirtą vietą ir laikomi ten 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (tačiau Sporto klubas nesaugo daiktų) nuo jų radimo/išėmimo dienos, o po to sunaikinami. Rasti dokumentai perduodami policijai.

III. DARBO LAIKAS, NARYSTĖS GALIOJIMO LAIKAS, APSILANKYMŲ TRUKMĖ IR TVARKA
16. Sporto klubas dirba visą parą, 7 (septynias) dienas per savaitę arba kitu oficialiai skelbiamu (sporto klubo patalpose ir sportgates.lt svetainėje) konkretaus Sporto klubo darbo laiku. Atsižvelgiant į poilsio ir švenčių dienas ir kitas aplinkybes (pavyzdžiui, siekiant įvykdyti Sporto klubui keliamus higienos reikalavimus, šalinant avarijos, gedimų padarinius ir dėl kitų objektyvių aplinkybių), Sporto klubas pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, informuojant apie tai Svetainėje ir Sporto klubo patalpose.
17. Sporto klubo administracijos darbo laikas skelbiamas kiekviename konkrečiame Sporto klube ir Svetainėje.
18. Narystės (-čių) (išskyrus e.sąskaitų Lanksti ir Lanksti+ narysčių) galiojimo laikas Sporto klube skaičiuojamas nuo tada, kai Klientas pradeda naudotis Sporto klubo paslaugoms (apsilanko Sporto klube ir tinkamai save identifikuoja vienu iš Taisyklių 9 punkte nurodytų būdų), tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 8-tą dieną nuo Narystės įsigijimo dienos. Narystės(-čių) galiojimo laikas Sporto klube skaičiuojamas nuo Narystės aktyvavimo dienos, tokia tvarka:

18.1 (vieno) mėnesio narystės galiojimo terminas yra 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
18.2 12 (dvylikos) mėnesių (Metinės Lanksti ir Lanksti+) narystės galiojimo terminas yra 365 (trys šimtai šešiasdešimt penkios) kalendorinės dienos.
18.3 trijų dienų narystės galiojimo terminas yra 3 dienos (iš eilės).
18.4 E.sąskaitų Lanksti ir Lanksti+ narystės yra neterminuotos narystės, kurios turi minimalų privalomą 12 mėnesių naudojimo terminą. Narystės galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo momento, jei sutartyje nenurodyta kitaip.
18.5 Metinės (dvylikos mėnesių) narystės galiojimo terminas gali būti laikinai sustabdomas:
Narystės „Lanksti“ stabdomos 30 (trisdešimties) dienų laikotarpiui;
Narystės „Lanksti+“ – stabdomos 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiui;
Tai vadinama Nario atostogomis. Sustabdytas abonementas pratęsiamas sustabdymo trukmės laikotarpiui.
Stabdymo laikotarpis į narystės galiojimo terminą neįskaičiuojamas.
Mėnesio ir 3 dienų trukmės narystės nestabdomos.

19. Specialių pasiūlymų atveju, stabdymo laikotarpis gali būti trumpesnis (tai nurodoma konkretaus pasiūlymo sąlygose, kurios skelbiamos Svetainėje ir Sporto klube).
20. Trumpiausias Narystės stabdymo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 7 (septynios) dienos.
21. Sustabdžius sporto klubo narystę kliento prašymu ar klubo sprendimu (apie tai informuodamas Klientus Svetainėje ir Sporto klubo patalpose, taip pat informuojant el.paštu), kai tokią pareigą/teisę klubas turi dėl susiklosčiusių aplinkybių (įskaitant atvejus, kai įvyksta inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.), jos galiojimo laikas nėra skaičiuojamas. Narystės terminas eina toliau (yra tęsiamas), kai sueina terminas, kuriam Narystė buvo sustabdyta.
22. Narystė sustabdoma kitą darbo dieną po pranešimo apie pageidaujamą narystės sustabdymą gavimo dienos. Jeigu Narys apie planuojamas Nario atostogas praneša iki mėnesio paskutinės darbo dienos, tai už ateinantį mėnesį Narys gauną atitinkamai mažesnę sąskaitą (priklausomai nuo Nario atostogų trukmės). Jei apie Nario atostogas pranešama po paskutiniosios mėnesio darbo dienos, mažesnė sąskaitos faktūros suma formuojama už dar kitą kitą (pv, pranešus gruodžio pirmąją, už gruodžio mėnesį bus mokama visa įmoka, o už sausį – mažesnė proporcingai turėtų atostogų dienų skaičiui), po pranešimo gavimo, einantį mėnesį. Pranešti apie Narystės stabdymą galima atvykus į Sporto klubą arba pranešus Sporto klubui elektroniniu paštu nurodytu Sutartyje, nurodant savo vardą, pavardę ar kitaip save tinkamai identifikavus, taip pat prisijungus prie Nario paskyros Svetainėje.
23. Tuo atveju, jeigu Narystė įsigyjama akcijos metu, atsižvelgiant į akcijos sąlygas, Nariui gali būti ne suteikiama teisė Narystės laikinai sustabdyti ir/ar pratęsti. Narystė nestabdoma už praeities laikotarpius, kai Narys nesilankė Sporto klube.
24. Narystė gali būti pratęsiama ligos atveju. Studentai, moksleiviai, senjorai norėdami pratęsti narystę dėl ligos turi pateikti gydytojo pažymą apie ligą. Kitų Narysčių turėtojai turi pateikti išduoto nedarbingumo pažymėjimo kopiją arba kitą nedarbingumą pagrindžiantį dokumentą. Narystė pratęsiama tik tam laikotarpiui, kurio metu nesilankoma Sporto klube. Dokumentai, patvirtinantys ligos faktą, privalo būti pateikti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po ligos pabaigos datos, kuri nurodyta atitinkamame dokumente.
25. Narystę taip pat galima perrašyti (išskyrus specialių pasiūlymų metu įgytas Narystes, kai apie tai nurodoma konkretaus pasiūlymo sąlygose) kitam asmeniui, apie tai informuojant Sporto klubą ir sumokant vienkartinį 5 € (penkių eurų) perrašymo mokestį. Šis mokestis taip pat taikomas perrašant Narystę iš vieno sporto klubo į kitą, priklausančio tam pačiam paslaugų teikėjui. Perrašomas likęs Narystės laikotarpis. Perleisti Narystę be Sporto klubo žinios ir sutikimo draudžiama.

25.1 Narystė “Lanksti” iš kitų sporto klubo padalinių į Aleksoto sporto klubo padalinį nėra perrašoma.
25.2 Išankstinių pardavimų Narystės, į kitus klubus nėra perrašomos.
25.3 Paslaugų teikimo sutartis gali būti perleista tik civilinį veiksnumą ir teisnumą turinčiam asmeniui. Dėl šios nuostatos įgyvendinimo pilnai atsako Paslaugų teikimo sutartį perleidžiantis asmuo. Jei Sporto klubas dėl Paslaugų teikimo sutarties perleidimo, kur veikia kaip neaktyvi trečioji šalis, patirs nuostolių (piniginių ar intelektinių), už juos atsako Paslaugų teikimo sutartį perleidęs asmuo.

IV. SPORTO KLUBO NARYSTĖS KAINOS, APMOKĖJIMO UŽ SPORTO KLUBO PASLAUGAS TVARKA
26. Narystės kainos pateikiamos Sporto klubo kainoraštyje, kuris prieinamas Sporto klubo patalpose, jei konkrečiame Sporto klube dirba administracija, Sporto klubo Svetainėje ir savitarnos terminaluose. Kainas nustato Sporto klubas.
27. Sporto klube galima įsigyti dovanų kuponų – kvietimų. Sporto klubo dovanų kuponai galioja 3 (tris) mėnesius nuo įsigijimo dienos, jais galima atsiskaityti už Sporto klubo paslaugas. Paslaugų kainos ir dovanų kupono vertės skirtumas apmokamas vienu iš Sutartyje numatytų atsiskaitymo būdų. Dovanų kuponais galima atsiskaityti tik už Sporto klubo kainoraštyje nurodytas paslaugas. Dovanų kuponas į pinigus nekeičiamas, o pasibaigus dovanu kupono galiojimo terminui juo pasinaudoti negalima.
28. Asmenims, įsigijusiems narystes, pinigai nėra grąžinami išskyrus atvejus, kai tą padaryti įpareigoja įstatymas, sutartis ar taisyklės.

V. SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS SPORTO KLUBE
29. Klientas naudodamasis Sporto klubo paslaugomis privalo:

29.1. įsitikinti ar jo sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis (pasitikrinti sveikatą bei pasikonsultuoti su gydytoju). Visos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka Klientui.
29.2. nesinaudoti Sporto klubo paslaugomis esant sveikatos pablogėjimui (turint sveikatos sutrikimų). Sveikatai pablogėjus esant Sporto klube, nedelsiant apie tai informuoti Sporto klubo personalą ar kitus asmenis. Sporto klubo personalas pastebėjęs galimus Kliento sveikatos sutrikimus, gali paprašyti Kliento nutraukti treniruotę.
29.3. būti blaiviam ir neapsvaigusiam nuo alkoholio, narkotikų bei kitų psichotropinių medžiagų. Į Sporto klubą draudžiama įsinešti alkoholinius gėrimus ir bet kokius maisto produktus.
29.4. aveti tik saugią ir sportinei veiklai (vidaus patalpose) pritaikytą avalynę, dėvėti švarią, tvarkingą sportinę aprangą. Draudžiama sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus taip pat neavint visiškai jokios avalynės. Pažeidžiantys šį punktą Klientai į Sporto klubą neįleidžiami.
29.5. gaiviuosius gėrimus įsinešti tik nedūžtančiuose induose.
29.6. naudotis Sporto klubo įrengimais ir kitu inventoriumi tik pagal tiesioginę paskirtį. Nežinant kaip teisingai ir saugiai naudotis treniruokliais ir kitu Sporto klubo inventoriumi, konsultuotis su salės treneriu ar kitu Sporto klubo personalu, susipažinti su treniruoklių naudojimosi instrukcijomis.
29.7. nesinaudoti sugedusiais treniruokliais ir apie gedimą nedelsiant informuoti Sporto klubą.
29.8. netrukdyti kitiems Sporto klubo lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi. Pertraukėlių tarp pratimų metu neužimti treniruoklių.
29.9. atlikus pratimą treniruoklį palikti tvarkingą. Treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.
29.10. prieš atliekant pratimus ant treniruoklio bei sportavimo kilimėlio pasitiesti rankšluostį. Sporto klubo personalui pastebėjus, kad Klientas naudojasi sporto klubo inventoriumi nesilaikydamas šios taisyklės, gali paprašyti klientą pasinaudoti rankšluosčiu, o šiam jo neturint, neleisti naudotis sporto klubo inventoriumi.
29.11. plaukų džiovintuvą naudoti tik pagal tiesioginę paskirtį (nedžiovinti rūbų ar avalynės). Klientams taip pat draudžiama higienos patalpose atlikti odos šveitimo, plaukų šalinimo, dažymo ar kitas asmenines estetinės procedūras.
29.12. lankytis tik Klientams skirtose patalpose.
29.13. sumokėti 20 € (dvidešimties eurų) baudos mokestį Sporto klubui, jeigu:

29.13.1. su savo Nario kortele arba kitais būdais į klubą įleido kitą Sporto klubo Narį arba Sporto klubo Narystės neturintį lankytoją arba į sporto klubą įsivedė nepilnametį asmenį.
29.13.2. kartu su kitu Sporto klubo lankytoju vienu metu praeina per turniketą ar kitaip neteisėtai patenka į Sporto klubą. Įvykdžius šiame punkte nurodytus Taisyklių pažeidimus ir nesumokėjus Sporto klubo nustatytos piniginės baudos, Sporto klubas sustabdo pažeidimą įvykdžiusio Kliento Narystę iki tol, kol bauda bus sumokėta. Klientui atsisakius mokėti baudą, Sporto klubas pasilieka teisę išieškoti ją ikiteismine tvarka, perduodant kliento asmens duomenis skolų išieškojimo bendrovėms arba teismine tvarka.

29.14. gauti rašytinį Sporto klubo sutikimą, norint filmuoti ir/ar fotografuoti Sporto klube.
29.15. atlyginti Sporto klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Nario ar su juo susijusių asmenų kaltės ar didelio neatsargumo pagal Sporto klubo pateiktus paskaičiuotus nuostolius. Narys privalo atlyginti Sporto klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo nuostolius pagrindžiančių dokumentų pateikimo, išskyrus atvejus, jeigu Sporto klubo administracijos sutikimu su Nariu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas arba jei dėl žalos fakto ir dydžio yra kilęs ginčas.
29.16. Netreniruoti kitų asmenų ir nevykdyti jokios kitos ūkinės – komercinės veiklos be raštiško sporto klubo sutikimo.

30. Nariai sąmoningai (tyčia ar dėl neatsargumo) pažeidžiantys Sporto klubo Taisykles, kai tokie pažeidimai kelia grėsmę Kliento, kitų klientų saugumui, pažeidžia kitų klientų ar Sporto klubo teises ir teisėtus interesus, neklausantys salės trenerių ir/arba administracijos perspėjimų, keliantys grėsmę savo paties bei aplinkinių saugumui ir turtui, gali būti neįleidžiami į Sporto klubą arba iš jo išprašomi, taip pat sustabdoma Narystė.
31. Atsižvelgiant į Sporto klubo darbo ir Klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad Nariai savarankiškai naudojasi Sporto klubo paslaugomis, Narys yra informuotas ir sutikdamas su Taisyklėmis sutinka, kad Sporto klubo patalpose gali nebūti Sporto klubo darbuotojų. Narys yra informuotas, kad jis pats pasirinks treniruoklius, įrankius, įrengimus, taip pat fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
32. Sporto klubo Nariai yra informuoti, kad dėl jų ir kitų asmenų saugumo Sporto klube stebimas vaizdas filmavimo kameromis. Privatumo politika skelbiama Svetainėje adresu https://sportgates.lt/privatumo-politika/.
33. Sporto klubas įsipareigoja teikti paslaugas Nariams laikydamasis šių Taisyklių ir teisės aktų reikalavimų; informuoti klientus apie Sporto klubo darbo laiko pakeitimus ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki tokių pakeitimų, paskelbiant juos Svetainėje ir Sporto klube, esant galimybei – asmeniškai; sustabdyti ir pratęsti Narystę galiojimą šiose Taisyklėse ir Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka.
34. Sporto klubas negarantuoja teikiamų paslaugų teigiamo poveikio Kliento sveikatai, kūno formoms ar svorio kitimui. Sporto klube teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus Nario sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką sveikatai, todėl Klientas privalo būti atsargus ir rūpestingas, naudodamasi Sporto klubo paslaugomis.
35. Jei Klientas turi akivaizdžių sveikatos problemų, kurios gali trukdyti kitiems Klientams arba kelti pavojų jam pačiam, jis gali būti neįleidžiamas į Sporto klubo erdves arba į atskiras zonas.
36. Sporto klubas privalo atlyginti Klientui dėl jo teikiamų paslaugų Kliento sveikatai bei gyvybei padarytą tiek turtinę, tiek neturtinę žalą, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad Sporto klubas ir jo personalas nėra atsakingas Klientui, jeigu pats Klientas (įskaitant nepilnamečius asmenis ir juos lydinčius asmenis) nesilaiko visuotinai įprastų saugas elgesio reikalavimų, nepaiso savo sveikatos būklės, ir/ar Sporto klubo personalo nurodymų, ir/ar šių Taisyklių.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
37. Pasirašytinai susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, Klientas patvirtina, kad sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei tokiu nesilaikymu sukeltas pasekmes.
38. Taisyklės, pasikeitus Sporto klubo veiklą reglamentuojantiems teisės aktams ir/ar rinkos sąlygoms, taip pat esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, gali būti keičiamos/atnaujinamos.
39. Apie būsimus Taisyklių pakeitimus Klientai informuojami ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties sąlygų/Paslaugų įkainių/Taisyklių keitimo viešai, informaciją pateikiant Sporto klubo patalpose, Svetainėje ir asmeniškai vartotojo pasirinktu būdu. Jei Klientui naujos Sutarties sąlygos/Paslaugų įkainiai/Taisyklės netinka, jis turi teisę nutraukti Sutartį ir susigrąžinti pinigus už nepanaudotas paslaugas. Pakeistos/atnaujintos Taisykles skelbiamos Sporto klubo Svetainėje ir Sporto klubo patalpose..
40. Klientas sutinka, kad Sporto klubas be atskiro išankstinio Kliento sutikimo ir įspėjimo perleistų savo teises bei pareigas, kylančias iš santykių su Klientu, jeigu tai nepablogins Kliento padėties ir nesumažins jam teikiamų garantijų bei teisių.
41. Klientų asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, privatumo politika Klientai gali susipažinti Svetainėje https://sportgates.lt/privatumo-politika/ ir Sporto klubo patalpose.

Bet kokius ginčus Sporto klubas ir Klientas sieks spręsti taikiai, derybų būdu. Klientas gali pateikti prašymą, skundą ar pretenziją tiesiogiai Sporto klubo administracijai, arba atsiųsti paštu adresu: Vytauto pr 23, Kaunas ar el. pašto adresu: info@sportgates.lt. Sporto klubas apsvarstęs gautą prašymą/skundą/pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo jos gavimo dienos, pateikia Klientui atsakymą. Atsakymas siunčiamas registruotu paštu ir/arba el. paštu, arba persiunčiamais kitais komunikavimo kanalais, jei tokį prašymą pateikė Klientas. Tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti taikiai, Klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresu: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas: tarnyba@vvtat.lt, tel.: 8 5 262 67 51, faksas: 8 5 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt, taip šios tarnybos teritorinius padalinius) ar ginčą spręsti per elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą, adresu: http://ec.europa.eu/odr/ pateikiant pretenziją, jei paslaugos buvo įsigytos internetu, arba kreiptis tiesiogiai į teismą.

Taikos pr. 141,
Klaipėda
Vytauto pr. 23,
Kaunas
A. Sabaliausko g. 14,
Kaunas
Verkių g. 31C,
Vilnius
JAU DIRBAME!
Mindaugo g. 14b, Vilnius

REGISTRUOTAS KLIENTAS

Prisijunk ir sportuok nevaržomai!

PRISIJUNGTI

NAUJAS KLIENTAS

Registruokis ir sportuok nevaržomai!

REGISTRUOTIS