Sportgates

Klubo taisyklės

Naudojimosi SportGates sporto klubo teikiamomis
paslaugomis taisyklės

 1. Pradėti naudotis SportGates sporto klubo (toliau „Sporto klubo”) paslaugomis klientui (toliau „Lankytojas”) leidžiama tik atidžiai susipažinus su šiomis Sporto klubo taisyklėmis (su visais priedais) (toliau „Taisyklės”) ir tai patvirtinus savo parašu.
 2. Lankytojas gali pradėti lankyti Sporto klubą tik tada, kai įsigyja asmens narystės kortelę ir sumoka už Sporto klubo paslaugas (toliau sporto klubo paslaugos vadinamos „narystė”) Sporto klubo kainoraštyje nustatytą kainą.
 3. Pirmosios registracijos metu Lankytojai turi pateikti asmens dokumentą su nuotrauka, užpildyti (pasirašyti) registracijos formą ir nusifotografuoti (atvaizdas naudojamas Lankytojo identifikavimui).
 4. Įsigijus narystę, išduodama asmeninė narystės kortelė, kurios kaina 1,50 EUR (kortelės kaina neįtraukiama į Sporto klubo paslaugų kainą). Praradus ar sugadinus narystės kortelę Lankytojas turi užpildyti prašymą naujos kortelės išdavimui ir sumokėti kortelės kainą. Asmeninės narystės kortelės be Sporto klubo sutikimo negali būti perleidžiamos tretiesiems asmenims.
 5. Patekti į Sporto klubo patalpas Lankytojas gali tik pateikęs asmeninę narystės kortelę. Tuo atveju, jeigu negali pateikti asmeninės narystės kortelės, Lankytojas į Sporto klubą įleidžiamas tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą ir t.t.).
 6. Asmeninės narystės kortelės turėjimas suteikia teisę apsilankyti Sporto klube neribojant apsilankymo trukmės ir kartų Sporto klubo darbo metu, išskyrus tuo atveju, jeigu Klientas yra įsigijęs e-sąskaitos narystę SMART. SMART narystės turėtojai klube gali lankytis darbo dienomis nuo 21:00 iki 15:00 valandos, o savaitgaliais ir švenčių dienomis – neribotai. 
 7. Lankytojai Sporto klube gali lankytis 24v al. per parą / 7 dienas per savaitę, išskyrus tuo atveju, jeigu Klientas yra įsigijęs e-sąskaitos narystę SMART. SMART narystės turėtojai klube gali lankytis darbo dienomis nuo 21:00 iki 15:00 valandos, o savaitgaliais ir švenčių dienomis – neribotai.
 8. Sporto klube griežtai draudžiama:
  8.1 Asmenims iki 16 metų amžiaus Sporto klube lankytis draudžiama.
  8.2 Be išankstinio Sporto klubo raštiško sutikimo teikti Sporto klubo Klientams sporto ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus ar kitaip trukdyti Sporto klubo darbuotojams;
  8.3 Draudžiama fotografuoti ir (ar) filmuoti Sporto klube komerciniais tikslais ar siekiant pakenkti, gadinti sporto klubo įvaizdį neturint išankstinio raštiško Sporto klubo sutikimo;
 9. Metinių ir mėnesinių narysčių galiojimo laikas Sporto klube skaičiuojamas nuo tada, kai Lankytojas pradeda naudotis Sporto klubo paslaugoms (apsilanko Sporto klube ir aktyvuoja asmeninę narystės kortelę). Lankytojai, įsigiję narystę, privalo pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis (aktyvuoti narystę) ne vėliau kaip per  7 kalendorinių dienų po apmokėjimo už sporto klubo paslaugas. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Sporto klubo, 8 dieną narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas. Vienkartinių ir e. sąskaitų narysčių galiojimo laikas Sporto klube skaičiuojamas nuo narysčių įsigijimo ir apmokėjimo dienos.
 10. Atsižvelgdamas į poilsio ir švenčių dienas Sporto klubas pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, informuojant klubo tinklalapyje www.sportgates.lt arba sporto klubo patalpose.
 11. Atsižvelgiant į Sporto klubo darbo ir klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad Nariai savarankiškai naudojasi Sporto klubo paslaugomis, Narys yra informuotas ir sutinka, kad atskiromis Sporto klubo darbo valandomis Sporto klubo patalpose gali nebūti jo darbuotojų.
 12. Sporto klubo narysčių pristabdymas, stabdymas ir pratęsimas.
  • Metinė narystė gali būti sustabdoma ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. Tai vadinama nario atostogomis. Trumpiausias stabdymo laikotarpis – 7 kalendorinės dienos.
  • E-sąskaitos minimalaus 12 mėn laikotarpio neterminuota narystė gali būti stabdomane ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui. Tai vadinama nario atostogomis. Trumpiausias stabdymo laikotarpis – 7 kalendorinės dienos.
  • Specialių pasiūlymų metu parduodamų narysčių stabdymo (atostogų) trukmė gali skirtis.
 13. Narystė pristabdoma sekančią darbo dieną po pranešimo apie stabdomą narystę. Pranešti apie narystės stabdymą galima atvykus į Sporto klubą, savitarnoje, arba elektroniniu paštu info@sportgates.lt (nurodant savo vardą, pavardę ir asmens kodą). Sporto klubas pasilieka teisę nesuteikti asmeninės informacijos atvejais, kai nėra galimybės identifikuoti klientą.
 14. Narystė gali būti pratęsiama ligos atveju, kai ligos laikotarpis tęsiasi ilgiau negu 5 darbo dienas. Lankytojai norėdami pratęsti narystę dėl ligos, turi pateikti gydytojo pažymą apie ligą, o dirbantys asmenys SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Narystė pratęsiama tik ligos laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis nei nurodytas nedarbingumo pažymėjime/gydytojo pažymoje. Dokumentai, patvirtinantys ligos faktą, privalo būti pateikti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po ligos pabaigos datos, kuri nurodyta atitinkamame dokumente. Praleidus šį terminą narystė nepratęsiama;
 15. Narystę galima perrašyti kitam asmeniui vieną kartą, sumokant vienkartinį 5 eur administravimo mokestį. Perrašomas likęs narystės ir nario atostogų laikotarpis.
 16. Klientas gali vienašališkai nutraukti sutartį (pranešęs prieš protingą terminą, kuris nėra trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų) nepasibaigus narystės terminui ir reikalauti grąžinti už Paslaugas sumokėtas sumas, proporcingas laikotarpiui, liksuiam iki Narystės galiojimo pabaigos, tačiau privalo padengti Sporto klubui dėl atsiradusius nuostolius kuriais laikoam:
  1. Visos klientui suteiktos nuolaidos (jų suma) už Paslaugas, laikotarpiu nuo Sutarties pasirašymo dienos iki jos nuotraukimo dienos; Dėl e.sąskaitos su automatinio mokėjimo paslauga sumokėti mokesčiai bankams už laikotarpį, per kurį Sporto klubas teikė, o klientas apmokėjo sąskaitas per e.sąskaitą;
  2. Kompensaciją už ligos ar kitą Narystės stabdymo laikotarpį;
  3. Kliento skolos administravimo ir kitos išlaidos.
 17. Lankytojams, įsigijusiems narystę, už ją sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai Lankytojas dėl Sporto klubo kaltės negalėjo naudotis Sporto klubo paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
 18. Lankytojas, prieš pradėdamas lankytis sporto klube, privalo įsitikinti ar jo sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis (pasitikrinti sveikatą bei pasikonsultuoti su gydytoju). Visos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka Lankytojui.
 19. Lankydamiesi sporto klube lankytojai privalo atsakingai įvertinti savo galimybes ir pasirinkti jų fizines galimybes atitinkantį fizinį krūvį. Lankytojai gali naudotis treniruokliais tik perskaitę sporto salėje esančias treniruoklių naudojimosi instrukcijas ir pasirinkę saugią apkrovą. Treniruokliais ir kitais Sporto klubo įrengimais naudotis tik pagal paskirtį.
 20. Dovanų kuponai. SportGates dovanų kuponai galioja tris mėnesius nuo įsigijimo dienos, jais galima atsiskaityti už sporto klubo paslaugas. Paslaugų kainos ir dovanų kupono vertės skirtumas apmokamas grynais pinigais. Dovanų kuponais galima atsiskaityti tik už sporto klubo kainoraštyje nurodytas paslaugas. Dovanų kuponas į pinigus nekeičiamas, o pasibaigus Dovanų kupono galiojimo terminui juo pasinaudoti negalima.
 21. Kiekvienam Lankytojui yra suteikiama galimybė naudotis daiktų laikymo spintele. Norint turėti asmeninę, užrakinamą spintelę reikia įsigyti spynelę administracijoje arba atsinešti savo. Sporto klubas neatsako už spintelėje ar klubo patalpose paliktus daiktus.

 BENDROSIOS SPORTO KLUBO LANKYTOJO PAREIGOS

 1. Būdamas Sporto klube Lankytojas privalo:

  • būti blaivus ir neapsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų bei kitų psichotropinių medžiagų;
  • naudotis sporto klubo įrengimais ir kitu inventoriumi tik pagal tiesioginę paskirtį. Nežinant kaip teisingai ir saugiai naudotis treniruokliais ir kitu Sporto klubo inventoriumi, konsultuotis su salės treneriu ar administratore;
  • nesinaudoti sugedusiais treniruokliais ir apie gedimą nedelsiant informuoti Sporto klubą;
   netrukdyti kitiems Sporto klubo lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi. Pertraukėlių tarp pratimų metu neužimti treniruoklių;
  • nesinaudoti Sporto klubo paslaugomis esant sveikatos pablogėjimui (turint sveikatos sutrikimų). Sveikatai pablogėjus esant Sporto klube, nedelsiant apie tai informuoti Sporto klubo personalą;
   fotografuoti, filmuoti Sporto klube galima tik iš anksto suderinus su Sporto klubo administracija (turint raštišką Sporto klubo sutikimą);
  • Sporto klube avėti tik saugią ir sportinei veiklai (vidaus patalpose) pritaikytą avalynę, dėvėti švarią sportinę aprangą;
  • Draudžiama įsinešti alkoholinius gėrimus ir bet kokius maisto produktus;
  • Draudžiama sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus taip pat neavint visiškai jokios avalynės. Pažeidžiantys šį punktą Lankytojai neįleidžiami į sporto klubą;
  • atlikus pratimą treniruoklį palikti tvarkingą. Treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;
  • treniruočių metu būtina naudoti rankšluostį;
  • draudžiama tėvams (globėjams) vestis mažamečius vaikus į sporto salę.
 2. Lankytojai, sąmoningai (tyčia ar dėl neatsargumo) pažeidžiantys Sporto klubo taisykles, neklausantys salės trenerių ir/arba administracijos perspėjimų, keliantys grėsmę savo paties bei aplinkinių saugumui ir turtui, gali būti neįleidžiami į Sporto klubą. Pinigai už įsigytą abonementą negrąžinami.
 3. Sporto klubo lankytojas privalo sumokėti 20 EUR baudos mokestį sporto klubui, jeigu:
  1) Su savo nario kortele į klubą įleido kitą sporto klubo narį arba sporto klubo narystės neturintį lankytoją.
  2) Kartu su kitu sporto klubo lankytoju bando vienu metu praeiti per truniketą ar kitaip neteisėtai patekti į sporto klubą.

 4. Įvykdžius 3 punkte nurodytus sporto klubo taisyklių pažeidimus ir nesumokėjus sporto klubo nustatytos piniginės baudos, sporto klubas suspenduoja pažeidimą įvykdžiusio lankytojo narystę iki tol, kol bauda bus sumokėta. Klientui atsisakius mokėti baudą, narystės yra suspenduojama, o pažeidimą įvykdęs narys yra perduodamas policijai.

 5. Lankytojai privalo atlyginti žalą, padarytą Sporto klubui ir kitiems lankytojams, jeigu žala atsirado dėl Lankytojo kaltės. Žala atlyginama per 7 kalendorines dienas nuo žalos apskaičiavimo ir pateikimo Lankytojui.
 6. Sporto klubo Lankytojas sutinka, kad dėl jo ir kitų saugumo būtų filmuojamas vaizdo kameromis, esančiomis sporto klube.

Alternatyvus ginčų sprendimas

 1. Bendrosios nuostatos:
 • Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su paslaugų teikimu tarp sporto klubo ir kliento, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (toliau – AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (toliau – EGS), Europos Komisija sukūrė elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą – http://ec.europa.eu/odr/.
 • EGS – tai elektroninis įrankis, kurio pagalba vartotojai gali pateikti pretenziją pardavėjui ar paslaugos teikėjui, kai prekės ar paslaugos yra įsigyjamos internetu.
 • Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus.
 • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.

2. Naudojimosi EGS platforma „SportGates“ sporto klubo internetiniame puslapyje tvarka:

 • Kiekvienas „SportGates“ sporto klubo klientas gali pateikti skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos, skundą tiesiogiai siųsdamas elektroniniu paštu info@sportgates.lt.
 • Jeigu „SportGates“ sporto klubo klientas nėra patenkintas galutiniu sporto klubo atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse arba užpildyti prašymo formą EGS platformojehttp://ec.europa.eu/odr/.
 • „SportGates“ sporto klubo kontaktinis el. pašto adresas nurodymui minėtoje platformoje: info@sportgates.lt.

Lankytojas įsigydamas Sporto klubo Narystę patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, patalpinta www.sportgates.lt.

REGISTRUOTAS KLIENTAS

pamiršai slaptažodį?

Slaptažodžio sugrąžinimas

NAUJAS KLIENTAS

Registruokis ir sportuok nevaržomai!

REGISTRACIJA
 • Vyras
  • Vyras
  • Moteris
 • Vyras
  • Vyras
  • Moteris